...
OBAVIJEŠTENJE
26.Sep.22


                                                                                            OBAVIJEŠTENJE


Obaviještavaju se nezaposlene osobe koje se nalaze  na evidenciji nezaposlenih osoba JU „Služba za zapošljavanje“USK da Služba nije dobila zvanične informacije o načinu distribucije jednokratne novčane pomoći kao je predviđeno dopunom Uredbe Vlade FBiH...
Molimo sve korisnike naših usluga da prate našu Web stranicu Službe:

https://usk-szz.ba/site

i facebook stranicu Službe

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064387703838  

gdje ćemo pravovremeno dostaviti informaciju za sve nezaposlene osobe o načinu i postupanju.


                                                                               Rukovodilac Sektora za zapošljavanje
                                                                                                 Jasmin Prošić


Dopuna Uredbe o pomoći stanovništvu:  Jednokratna novčana naknada za nezaposlene

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, donijela Uredbu o dopuni Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Ostajući privržena principu prema kojem višak javnih prihoda direktno usmjerava građanima kojima su oni najpotrebniji, Vlada na ovaj način proširuje obuhvat svog programa pomoći i u njega uvrštava i nezaposlene osobe.
Pravo na jednokratnu novčanu naknadu imaju oni koji su imali status nezaposlene osobe po evidencijama Federalnog zavoda za zapošljavanje na dan 31. august 2022. godine.

Ova naknada se smatra prihodom za vrijeme nezaposlenosti i spriječenosti za rad prema odredbama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i iznosi 100 KM. 
Ukupna sredstva za isplatu bit će osigurana u Budžetu FBiH za 2022. godinu. Sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade će biti doznačena kantonalnim službama za zapošljavanje, nakon što one dostave zahtjev za isplatu, uz konačni spisak korisnika.

Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava koji će biti doznačen svakoj od kantonalnih službi za zapošljavanje. Nadležna kantonalna služba za zapošljavanje će isplatiti jednokratnu novčanu naknadu uplatom na transakcijske račune nezaposlenih najkasnije do 30. novembra 2022. godine.
Ukoliko nadležna kantonalna služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogrešan broj transakcijskog računa ili je on u međuvremenu zatvoren), osoba koje ostvaruje pravo na naknadu je dužna, najkasnije do 30. oktobra 2022. godine, dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje valjan podatak o svom transakcijskom računu. Ukoliko to ne dostavi u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu.

Dopunom je u Uredbu dodan i novi stav u članu 19. koji glasi da će aktom poslodavca biti utvrđeni posebni kriteriji za isplatu i visinu isplate jednokratne pomoći.

Dopunjena uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH.