Javne nabavke

JU Služba za zapošljavanje USK Bihać na nivou Unsko sanskog kantona vrši izdavanje radne dozvole stranim državljanima i stranim licima bez državljanstva.  Zahtjev za izdavanje radne dozvole (obrazac OZ 1) ili produženje radne dozvole (obrazac OZ 2) Službi podnosi poslodavac, koja nakon odobrenja od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, izdaje radnu dozvolu strancu. Postupak izdavanja radne dozvole propisan je u Procedura za izdavanje radne dozvole sa pravnim osnovom u Zakonu o strancima  (Službeni glasnik BiH, broj: 88/15) i  Zakon o zapošljavanju stranaca (Službene novine Federacije BiH, broj: 111/12). Taksa za administrativne troškove iznosi 100,00 KM Službi i 50,00 KM Federalnom zavodu za zapošljavanje Sarajevo.

Uz zahtjev za izdavanje radne dozvole prilaže se ovjerena kopija:
-  pasoša;
- diplome o završenom školovanju (osnivač ili zakonski zastupnici firmi/obrta oslobođeni su obaveze nostrificiranja diploma a dužni su prilažiti ovjeren prevod diplome);
- rješenja o registraciji privrednog društva, samostalne djelatnosti, porezni broj i uvjerenje o poreznoj registraciji;
- dokaza o solventnosti poslodavca banke kod koje poslodavac ima račun;
- odluku o osnivanju, odnosno Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta ili drugog odgovarajućeg akta za poslodavca koji ima 15 i više radnih mjesta.

U originalnom primjerku se dostavlja:

- pisano obrazloženje poslodavca o opravdanosti zapošljavanja stranca;
- dokaz o podmirenim poreznim obavezama i uplaćenim obaveznim doprinosima za sve zaposlenike prilikom izdavanja prve radne dozvole, osim za tek osnovane firme,
- dokaz o uplati administrativnih troškova i eventualno takse.

Uz zahtjev za produženje radne dozvole prilaže se ovjerena kopija:

- pasoša;
- ugovor o radu zaključenog na osnovu prethodno izdate radne dozvole;
- izvod iz sudskog registra ili potvrde nadležnog organa o obavljanju djelatnosti;
- dokaza o solventnosti poslodavca izdatog od banke kod koje poslodavac ima račun;
- dokaza o podmirenim poreznim obavezama i uplaćenim doprinosima za sve zaposlenike;
- dokaza o uplati administrativnih troškova.