JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK - BIHAĆ
 
 
 

  Aktuelni oglasi za posao!

Na osnovu potpisanog Sporazuma o partnerstvu u obuci šivača – krojača za potrebe Programa proizvodnje radne i zaštitne odjeće u pogonu Saniteksa u Bužimu, Uprava Saniteks d.d. Velika Kladuša objavljuje slijedeći:


...................................................................... O  G  L  A  S 

za prijem na obuku 120 šivača – krojača za potrebe proizvodnje radne i zaštitne odjeće u pogonu FLISAN u Bužimu

  1. Na raspisani oglas o prijemu šivača – krojača na obuku mogu se prijaviti punoljetna, radno sposobna lica sa završenom srednjom školom koji su kao nezaposleni evidentirani kod Zavoda za zapošljavanje.
  2. Prijave sa dokazima o punoljetnosti (rodni list ili kopija lične karte), dokazom o završenom srednjem obrazovanju (kopija svjedočanstva), dokazom da su kao nezaposleni evidentirani kod Zavoda za zapošljavanje (potvrda Zavoda za zapošljavanje), te eventualno drugim dokazima o stečenom iskustvu na poslovima šivanja ili krojenja, dostavljaju se poštom na adresu: SANITEKS d.d. Velika Kladuša, Ul. Tone Hrovata br. 2., 77.230 Velika Kladuša, sa naznakom „Za Program obuke šivača – krojača“, ili na kapiji firme u Velikoj Kladuši.
  3. Rok za dostavu Prijava za obuku je sedam dana od dana objavljivanja oglasa.
  4. Prednost prilikom prijema imaju lica koja su evidentirana kod Zavoda za zapošljavanje u Bužimu, ili gravitiraju Bužimu i lica koja imaju radno iskustvo na poslovima šivanja ili krojenja.
  5. Obuka primljenih lica obavit će se prema utvrđenom Programu obuke šivača i krojača u dvije grupe i trajat će maksimalno 90 dana,  za koje vrijeme lica na obuci imaju osigurano pravo na topli obrok i prevoz na posao.
  6. Po završetku obuke, lica koja uspješno završe obuku dobivaju adekvatno uvjerenje o stečenoj kvalifikaciji i bit će primljeni u radni odnos.
  7. Nekompletne i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

U Velikoj Kladuši: 02.04.2014.godine

PDF: OGLAS